Regulamin sklepu

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep www.sklep.zakrecovnia.pl działa na zasadach określonych w niniejszym
  Regulaminie.
 2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży
  Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług
  świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.sklep.zakrecovnia.pl,
  zasady świadczenia tych usług.
 3. Każdy Klient z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług
  Elektronicznych oraz zakupu Produktów Sklepu www.sklep.zakrecovnia.pl
  zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
  przepisy: 4.1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca
  2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), 4.2. Ustawy o prawach konsumenta z
  dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), 4.3. Ustawy o pozasądowym
  rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r. (Dz.U. 2016
  poz. 1823), 4.4. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16,
  poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
  § 2
  DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE
 5. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na stronie internetowej
  www.sklep.zakrecovnia.pl umożliwiający wysłanie wiadomości do Sprzedawcy.
 6. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej
  www.sklep.zakrecovnia.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
 7. KLIENT – Kupujący, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze
  Sprzedawcą.
 8. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności
  prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub
  zawodową.
 9. PRODUKT – dostępna w Sklepie usługa lub produkt, będące przedmiotem
  Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 10. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu.
 11. SKLEP – Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem
  www.sklep.zakrecovnia.pl.
 12. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Emilia Fiedorowicz wykonująca
  działalność gospodarczą pod firmą ZAKRĘCOVNIA EMILIA FIEDOROWICZ
  wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw
  gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul.
  Grudziądzka 16/52, 11-040 Dobre Miasto, NIP: 7393936971, REGON:
  1385446878, adres poczty elektronicznej (e-mail):
  emilia.fiedorowicz.u@gmail.com.
 13. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między
  Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 14. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez
  Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
 15. PRODUKT FIZYCZNY – produkt dostarczany Klientowi za pośrednictwem
  Sklepu po opłaceniu zamówienia przez Klienta.
 16. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna
  nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną
  korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 17. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy
  Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
  § 3
  INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA
 18. Sklep www.zakrecovnia.pl prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów za
  pośrednictwem sieci Internet.
 19. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty
  w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę
  kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 20. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w
  złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
 21. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia
  przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen
  w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów
  po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 22. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą
  Formularza Zamówień (Sklep www.sklep.zakrecovnia.pl) – 24 godziny na dobę
  przez cały rok.
 23. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z
  Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
  § 4
  ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY
 24. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez
  Klienta Zamówienia udostępnionym przez Sprzedawcę sposobem, zgodnie z § 3
  pkt 5 oraz 6 Regulaminu.
 25. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.
 26. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w pkt 2 niniejszego
  paragrafu powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie
  otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.
 27. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia zawiera: 4.1. potwierdzenie wszystkich
  istotnych elementów Zamówienia, 4.2. formularz odstąpienia od umowy,
  4.3. niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od
  umowy.
 28. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4
  niniejszego paragrafu, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a
  Sprzedawcą.
 29. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji następuje niezwłocznie po
  otrzymaniu zapłaty z tytułu zawartej Umowy Sprzedaży, w postaci wiadomości
  e-mail przesyłanej na adres Klienta.
 30. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (faktura VAT),
  który będzie dostarczany przez wiadomość e-mail.
  § 5
  SPOSOBY PŁATNOŚCI
 31. Sprzedawca udostępnia płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów
  płatności (PayPal.pl, PayU.pl).
 32. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności,
  Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia.
  Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą
  karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
 33. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży
  w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży
  stanowi inaczej. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.
  § 6
  SPOSÓB DOSTAWY PRODUKTU
  Zakupione w Sklepie Produkty Elektroniczne są wysyłane w za pośrednictwem poczty
  elektronicznej. Produkty Fizyczne są wysyłane zgodnie z wybraną przez Klienta Formą
  dostawy do 3 dni roboczych od momentu opłacenia Zamówienia.
  § 7
  PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 34. Z zastrzeżeniem pkt 5 niniejszego rozdziału, Klient będący jednocześnie
  Konsumentem lub podmiotem opisanym w §8 niniejszego Regulaminu, który
  zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn,
  składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Do zachowania tego
  terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 35. Termin czternastodniowy, w którym Konsument lub podmiot opisany w §8
  niniejszego Regulaminu może odstąpić od umowy, liczy się od dnia, w którym
  nastąpiło zawarcie umowy o świadczenie usług.
 36. Klient po złożeniu stosownego oświadczenia o odstąpieniu od umowy ma 14 dni
  na odesłanie zwracanych produktów w stanie nienaruszonym na adres:
  zakręcovnia Emilia Fiedorowicz, Grudziądzka 16/52, 11-040 Dobre Miasto.
 37. Sprzedawca ma obowiązek zwrócenia Klientowi wartości zamówienia do 14 dni
  roboczych od momentu otrzymania przez Sklep zwróconego towaru.
 38. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje
  Konsumentowi lub podmiotowi opisanemu w §8 niniejszego Regulaminu w
  przypadku umowy: 3.1. w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli
  przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który
  został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu
  przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
  3.2. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów
  mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług
  związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub
  kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  3.3. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku
  materialnym.
 39. Jeżeli Konsument lub podmiot opisany w §8 niniejszego Regulaminu wykonuje
  prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania wykonania usługi, to ma On
  obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
 40. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia,
  z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Podstawą
  obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
  § 8
  POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH
  KONSUMENTÓW
  (obowiązujące od 1 czerwca 2020 r.)
 41. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (niniejszy
  paragraf nie dotyczy spółek handlowych) jest objęty ochroną przewidzianą
  Ustawą o prawach konsumenta, pod warunkiem, że Umowa Sprzedaży, którą
  zawiera ze Sprzedawcą, nie ma charakteru zawodowego.
 42. Osoba prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w pkt 1 niniejszego
  paragrafu jest objęta ochroną wyłącznie w zakresie: 2.2. niedozwolonych
  postanowień umownych — tzw. klauzul abuzywnych, 2.3. prawa odstąpienie od
  umowy zawartej na odległość, zgodnie z § 7 Regulaminu.
 43. Przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu traci uprawnienia
  z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa Sprzedaży, którą
  zawarł ze Sprzedawcą posiada charakter zawodowy, który jest weryfikowany na
  podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o
  Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności
  wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.
 44. Przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu nie są objęci
  ochroną instytucjonalną zapewnioną dla Konsumentów przez powiatowych
  rzeczników praw konsumenta jak również Prezesa UOKiK.
  § 9
  RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 45. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usługi
  Elektronicznej polegającej na możliwości zawierania Umowy Sprzedaży
  Produktu.
 46. Świadczenie Usługi Elektronicznej na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa
  się na warunkach określonych w Regulaminie.
 47. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści
  reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w
  nim materiałów.
  § 10
  WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE
  USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 48. Świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w § 9 Regulaminu przez
  Usługodawcę jest nieodpłatne.
 49. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu
  złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega
  rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania
  przez Usługobiorcę.
 50. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem
  teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  3.1. komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
  3.2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3.3. przeglądarka internetowa,
  3.4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 51. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z
  prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych
  i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 52. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem
  faktycznym.
 53. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  § 11
  REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG
  ELEKTRONICZNYCH
 54. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi Elektronicznej za pośrednictwem
  Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na
  adres: emilia.fiedorowicz.u@gmail.com.
 55. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i
  okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę
  wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje
  znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 56. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później
  niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.
 57. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail
  Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez
  Usługobiorcę sposób.
  § 12
  WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
 58. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem
  www.sklep.zakrecovnia.pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z
  zastrzeżeniem § 12 pkt 3 oraz elementów zamieszczanych przez Usługobiorców,
  wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia majątkowych praw
  autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością Emilii Fiedorowicz
  wykonującej działalność gospodarczą pod firmą ZAKRĘCOVNIA EMILIA
  FIEDOROWICZ, ul. Grudziądzka 16/52, 11-040 Dobre Miasto, NIP:
  7393936971, REGON: 385446878. Usługobiorca ponosi pełną
  odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem
  użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.sklep.zakrecovnia.pl, bez zgody
  Usługodawcy.
 59. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody
  Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz
  zawartość strony www.sklep.zakrecovnia.pl stanowi naruszenie prawa
  autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością
  cywilnoprawną oraz karną.
 60. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na
  stronie internetowej Sklepu pod adresem www.sklep.zakrecovnia.pl należą do
  ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one
  zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia
  prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem
  www.sklep.zakrecovnia.pl użyte są w celach informacyjnych.
  § 13
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 61. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 62. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym
  prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie
  mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 63. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem a Konsumentami
  będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją
  polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym
  rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub
  też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą
  rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego
  paragrafu.
 64. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym
  jednocześnie Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w §8 Regulaminu,
  zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania
  cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
 65. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z
  pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie
  po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub
  wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na
  stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223).
  Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy
  Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie
  internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
  Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego
  (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań
  statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń
  po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 66. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć
  skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute
  Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Shopping Cart