REGULAMIN I UMOWA
PROGRAMU AFILIACYJNEGO HEJO

 1. Regulamin Współpracy Wydawcy określa warunki, zasady i sposób rozliczania współpracy Wydawcy z Reklamodawcą w ramach programu partnerskiego na witrynie https://program-partnerski-hejo.goaffpro.com, wykorzystywanej przez zakręcovnia Emilia Fiedorowicz z siedzibą w Dobrym Mieście. Platforma goaffpro.com, na której utworzono program partnerski należy do RVGA Enterprises Pvt. Ltd. („Goaffpro”)
 2. Podczas rejestracji w witrynie https://program-partnerski-hejo.goaffpro.com i późniejszego korzystania z usług świadczonych przez zakręcovnia Emilia Fiedorowicz, rejestrujący się użytkownik potwierdza fakt zapoznania się i akceptacji niniejszego Regulaminu Współpracy Wydawcy w obowiązującej formie.

Poniższe definicje mają następujące znaczenie:

„Platforma, sieć, serwis goaffpro.com” – oznacza system informatyczny goaffpro.com, pozwalający Reklamodawcy na utworzenie swojej subdomeny, umożliwiającej współpracę Wydawców z Reklamodawcą w ramach jego programu partnerskiego, którego właścicielem jest RVGA Enterprises Pvt. Ltd. z siedzibą w Sirsa, 125055 Indie, zarejestrowana pod numerem CIN    U72900HR2021PTC095529 pod numerem RoC-Delhi 95529.

Witryna, witryna partnerska, serwis https://program-partnerski-hejo.goaffpro.com” – oznacza subdomenę serwisu goaffpro.com, skonfigurowaną i wykorzystywaną przez Reklamodawcę, w celu współpracy z jego Wydawcami.

„Wydawca” – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną lub osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała rejestracji w serwisie https://program-partnerski-hejo.goaffpro.com, a jej konto zostało aktywowane przez zakręcovnia Emilia Fiedorowicz, dzięki czemu otrzymuje dostęp do programu partnerskiego, narzędzi oraz statystyk udostępnianych na platformie
https://program-partnerski-hejo.goaffpro.com.

„Reklamodawca” – zakręcovnia Emilia Fiedorowicz z siedzibą w Dobrym Mieście, NIP: 7393936971, REGON: 385446878, korzystająca z serwisu Goaffpro, będąca podmiotem odpowiedzialnym za witrynę partnerską program-partnerski-hejo.goaffpro.com.

„Witryna Partnerska, Program Partnerski”– wirtualne miejsce w serwisie
program-partnerski-hejo.goaffpro.com, które umożliwia afiliacyjną współpracę Wydawców z Reklamodawcą, w modelu rozliczanym za efekty:  CPS (Cost Per Sale – prowizja od sprzedaży.

„Konto Wydawcy” – konto w serwisie https://program-partnerski-hejo.goaffpro.com, stworzone automatycznie dla Wydawcy po jego samodzielnej rejestracji w serwisie
https://program-partnerski-hejo.goaffpro.com, za pośrednictwem którego, Wydawca współpracuje z Reklamodawcą w ramach jego programów partnerskich.

„Strona, serwis lub powierzchnia reklamowa Wydawcy” – oznacza stronę internetową Wydawcy (lub inne miejsca w Internecie, wykorzystujące łącza internetowe), na której Wydawca reklamuje Reklamodawcę w formie graficznej lub tekstowej.

„Kodeks Etyczny Wydawcy” – zał. nr 1, stanowi integralną część niniejszego Regulaminu i określa etyczne zasady promocji Reklamodawcy przez Wydawców.

„Aktywna współpraca”– współpraca podjęta przez Wydawcę z Reklamodawcą dzięki systemowi goaffpro.com i witrynie https://program-partnerski-hejo.goaffpro.com. Aktywna współpraca rozpoczyna się w momencie, gdy Wydawca zostanie zaakceptowany w programie partnerskim Reklamodawcy i rozpocznie jego promocję wykorzystując linki afiliacyjne generowane na platformie https://program-partnerski-hejo.goaffpro.com

„Link afiliacyjny Wydawcy” – jest to aktywny link tekstowy (adres URL), który referuje do strony internetowej Reklamodawcy i zlicza transakcje generowane z poleceń Wydawcy w serwisie Reklamodawcy.

„Strona lub serwis Reklamodawcy” – oznacza stronę internetową Reklamodawcy pod adresem Internetowym sklep.zakrecovnia.pl, dla której został uruchomiony program partnerski na platformie https://program-partnerski-hejo.goaffpro.com.

„Należności, prowizje” – kwoty wygenerowane przez Wydawców promujących program partnerski, zgodnie z określonymi zasadami rozliczania programu partnerskiego oraz zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

„Własności intelektualne” – oznaczają wszelkie patenty, prawa do wynalazków i oprogramowania komputerowego, wzorów użytkowych, znaków towarowych, usługowych, handlowych, biznesowych, nazwy domen, bazy danych, autorskie prawa osobiste oraz wszystkie inne prawa własności intelektualnej.

„Minimalna wypłata prowizji” – minimalna suma prowizji jaką musi osiągnąć Wydawca, aby uzyskać wypłatę zgromadzonych środków.

„Narzędzia” – rozwiązania informatyczne udostępniane Wydawcom po zalogowaniu się na konto Wydawcy na platformie program-partnerski-hejo.goaffpro.com, dzięki którym Wydawca może promować oferty Reklamodawców (linki afiliacyjne).

„Odwiedzający lub Użytkownik” – osoba lub podmiot, który zostaje przekierowany ze strony Wydawcy do strony Reklamodawcy.

„Agencja Marketingu Afiliacyjnego” – Agencja, której przedmiotem działania jest marketing internetowy, świadczony na rzecz Reklamodawców, rozliczany jest za efekty (performance marketing).

„Prowizja do wypłaty” – Wygenerowane wynagrodzenie Wydawcy, które zostało zaakceptowane i opłacone przez Reklamodawcę.

„zakręcovnia Emilia Fiedorowicz” – oznacza firmę zakręcovnia Emilia Fiedorowicz z siedzibą w Dobrym Mieście, NIP: 7393936971, REGON: 385446878, która korzysta z narzędzi udostępnionych przez Goaffpro i zarządza Witryną Partnerską https://program-partnerski-hejo.goaffpro.com.

„Administrator” – oznacza zakręcovnia Emilia Fiedorowicz, zarządzającą serwisem
https://program-partnerski-hejo.goaffpro.com, który jednocześnie zapewnia wsparcie techniczne dla użytkowników serwisu program-partnerski-hejo.goaffpro.com oraz nadzoruje przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu przez użytkowników serwisu
program-partnerski-hejo.goaffpro.com.

„System trackingowy” – system informatyczny, który monitoruje oraz szczegółowo analizuje działania prowadzone przez Wydawców w ramach współpracy z Reklamodawcami na platformie program-partnerski-hejo.goaffpro.com. Pozwala na rejestrację ilości kliknięć użytkowników w reklamy oraz wykonywane przez nich akcje, określone w programach partnerskich. System trackingowy pozwala badać efektywność poszczególnych narzędzi i nośników reklamowych (plików XML, widżetów, linków afiliacyjnych, banerów).

„CPS” (ang. cost per sale)  – model rozliczania, w którym Wydawca otrzymuje prowizje od wartości poprawnie zrealizowanych sprzedaży w sklepie Reklamodawcy.

Black hat SEO” – stosowanie metod  promocji strony niezgodnych z wytycznymi wyszukiwarek.

Brand-bidding” – zabronione we współpracy afiliacyjnej, używanie przez Wydawcę do promocji Reklamodawcy słów kluczowych zawierających terminy prawnie chronione i należące do Reklamodawcy, w szczególności takie jak: znaki towarowe Reklamodawcy, nazwa marki Reklamodawcy, nazwy serwisu/sklepu internetowego Reklamodawcy wraz z wszelkimi literówkami  oraz wszelkimi nazwami własnymi Reklamodawcy.

 • 3
 1. Wydawca, za pośrednictwem platformy program-partnerski-hejo.goaffpro.com uczestniczy w programach partnerskich w celu promocji Reklamodawcy, na swojej przestrzeni reklamowej. Ilekroć strony trzecie, użytkownicy stron i innych powierzchni internetowych Wydawcy, klikają w nośniki reklam, skutkuje to przekierowaniem do serwisu Reklamodawcy, które to przekierowanie ma nakłonić użytkowników do zakupu produktu w serwisie Reklamodawcy. Dołączając do programu partnerskiego, Wydawca akceptuje Warunki tego programu partnerskiego.

Wydawca za udostępnienie przestrzeni reklamowej, która skutecznie doprowadziła do określonej akcji, otrzyma z tego tytułu wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia określana jest szczegółowo w Warunkach programu partnerskiego, do których Wydawca ma stały dostęp w serwisie program-partnerski-hejo.goaffpro.com, na swoim koncie Wydawcy.

 1. zakręcovnia Emilia Fiedorowicz za pomocą systemu trackingowego udostępnionego przez Goaffpro monitoruje i rejestruje realizowane na stronach Reklamodawców akcje; udostępnia Wydawcom dane z systemu trackingowego w postaci statystyk.
 2. zakręcovnia Emilia Fiedorowicz stale aktualizuje serwis program-partnerski-hejo.goaffpro.com.
 • 4
 1. Współpraca pomiędzy Wydawcą a zakręcovnia Emilia Fiedorowicz odbywa się na podstawie „Umowy najmu powierzchni reklamowej na stronie internetowej”, stanowiącą załącznik
  nr 2 niniejszego Regulaminu.
 2. Zarejestrowanie konta Wydawcy na platformie program-partnerski-hejo.goaffpro.com równoznaczne jest z akceptacją warunków „Umowy najmu powierzchni reklamowej na stronie internetowej”.
 • 5
 1. Aby zarejestrować konto Wydawcy należy wypełnić elektroniczny formularz stronie program-partnerski-hejo.goaffpro.com.
 2. Wydawca dokonuje rejestracji poprzez wypełnienie elektronicznego formularza udostępnianego na stronie serwisu oraz akceptację niniejszego Regulaminu Współpracy Wydawcy. Moment aktywacji konta Wydawcy tj. wysłanie przez zakręcovnia Emilia Fiedorowicz wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej serwisu
  program-partnerski-hejo.goaffpro.com równoznaczny jest z zawarciem pomiędzy Wydawcą a Reklamodawcą umowy o świadczenie usług na zasadach wynikających z Regulaminu Współpracy Wydawcy.
 3. Po kliknięciu w link aktywacyjny, otrzymany na adres mailowy Wydawcy podany podczas rejestracji, automatycznie tworzone jest konto Wydawcy, do którego Wydawca ma dostęp podając login i hasło podane podczas rejestracji.
 4. Po zalogowaniu do konta Wydawcy, Wydawca może dowolnie aktualizować i uzupełniać swoje dane osobowe oraz informacje na temat swojej działalności i sposobów promocji Reklamodawcami.
 5. Aby móc aktywnie uczestniczyć w programach partnerskich, Wydawca musi uzupełnić informacje na temat własnych lub zewnętrznych stron internetowych, na których zamierza promować Reklamodawców w ramach programów partnerskich. Wydawca prowadzący działalność gospodarczą, zobowiązany jest do podania pełnej nazwy firmy, adresu siedziby firmy, numeru NIP, numeru konta bankowego i innych niezbędnych danych do realizacji przelewów zarobionych środków w związku z uczestnictwem w programie partnerskim na platformie program-partnerski-hejo.goaffpro.com oraz adresu do korespondencji, jeśli jest inny od adresu siedziby, a także dane osoby upoważnionej do jego reprezentowania.

Wydawca nieprowadzący działalności gospodarczej, zobowiązany jest do podania swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru PESEL, numeru konta bankowego i innych niezbędnych danych do realizacji przelewów zarobionych środków w związku z uczestnictwem w programach partnerskich na platformie program-partnerski-hejo.goaffpro.com.

 1. Wypłaty środków odbywają się wyłącznie na konto PAYPAL Wydawcy. Dane do konta PAYPAL Wydawca musi podać przy zlecaniu wypłaty zebranych środków w serwisie
  program-partnerski-hejo.goaffpro.com.
  Reklamodawca zastrzega sobie prawo do pomniejszenia wypłacanego dla Wydawcy wynagrodzenia o wysokość prowizji naliczonych i pobranych przez serwis PAYPAL. Dodatkowe prowizje, opłaty i cennik zleceń dostępny jest na stronie Internetowej serwisu PAYPAL, pod adresem: www.paypal.com/pl/webapps/mpp/merchant-fees
 2. zakręcovnia Emilia Fiedorowicz zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych osobowych Wydawców.
 3. Konto Wydawcy zapewnia podgląd programu partnerskiego Reklamodawcy, który w danym momencie jest dostępny na platformie program-partnerski-hejo.goaffpro.com.
 4. Rejestracja i uczestnictwo w programach partnerskich na platformie
  program-partnerski-hejo.goaffpro.com jest wolne od wszelkich opłat.
 • 6

Wydawca ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę w trybie natychmiastowym, w dowolnym terminie wysyłając wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres afiliacja@zakrecovnia.pl lub samodzielnie, po zalogowaniu do konta Wydawcy, wysyłając wniosek o usunięcie konta, korzystając z opcji „Skontaktuj się z nami” i wybierając typ problemu „Zażądaj usunięcia konta”. Wydawca zobowiązany jest zaprzestać korzystania z serwisu niezwłocznie po rozwiązaniu umowy oraz usunąć wszystkie linki afiliacyjne do stron Reklamodawców.

 • 7

W celu prawidłowego korzystania z usług świadczonych w ramach serwisu wymagane jest:
a) przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji minimum 8 lub nowsza lub Mozilla Firefox w wersji minimum 25 lub nowsza lub Google Chrome w wersji 30 lub nowszej lub Opera w wersji 8 lub nowszej lub Safari w wersji najnowszej
b) posiadania przez Wydawcę czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej
c) posiadanie przez Wydawcę konta PAYPAL do wypłaty środków.

 • 8
 1. zakręcovnia Emilia Fiedorowicz udostępnia Wydawcy serwis
  program-partnerski-hejo.goaffpro.com (program partnerski) w celu wykorzystania go zgodnie z niniejszym Regulaminem Współpracy oraz zasadami określonymi w programie partnerskim.
 2. zakręcovnia Emilia Fiedorowicz udostępnia na koncie Wydawcy szczegółowe statystyki ruchu i sprzedaży poprzez stronę Wydawcy. Statystyki dostępne są online i stanowią podstawę do wyliczania wynagrodzenia.
 3. zakręcovnia Emilia Fiedorowicz dostarcza Wydawcy na adres mailowy podany podczas rejestracji wiadomości systemowe, które informują o statusie współpracy z reklamodawcą oraz statusie zgromadzonych środków.
 4. Wydawca na każdym etapie współpracy ma możliwość wypisania swojego adresu e-mail z bazy newsletter oraz wiadomości systemowych.
 5. zakręcovnia Emilia Fiedorowicz kontaktuje się z Wydawcą w sprawie organizacji prowadzonych przez (Wydawcę) kampanii na rzecz Reklamodawcy drogą mailową, na adres podany podczas rejestracji lub telefoniczną, jeśli numer telefonu został podany podczas rejestracji.
 6. zakręcovnia Emilia Fiedorowicz zobowiązany jest do wypłacania Wydawcy należności i prowizji, które po wcześniejszym zaakceptowaniu przez Reklamodawcę przeszły w status do wypłaty.
 • 9
 1. Wydawca zapewnia, że dane przedstawione podczas rejestracji są poprawne i kompletne. Jeżeli dane zawarte podane podczas rejestracji ulegną zmianie, Wydawca zobowiązuje się do ich aktualizacji w terminie 2 dni.
 2. Reklamodawca akceptuje Wydawcę do swojego programu partnerskiego weryfikując wcześniej profil Wydawcy, który został stworzony przez Wydawcę podczas rejestracji na platformie program-partnerski-hejo.goaffpro.com. Reklamodawca, na podstawie stworzonej przez Wydawcę wizytówki, która zawiera opis internetowej działalności Wydawcy oraz stron internetowych, za pomocą których zamierza on promować Reklamodawcę i jego ofertę w ramach programu partnerskiego, podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu bądź odrzuceniu danego Wydawcy ze swojego programu partnerskiego.
 3. Wydawca, po zaakceptowaniu przez Reklamodawcę do programu partnerskiego, ma prawo umieszczać na swoich powierzchniach reklamowych widżety, banery, linki afiliacyjne i w dowolny sposób wykorzystywać dostępne pliki xml w celu promocji Reklamodawcy i jego oferty, z bezwzględnym uwzględnieniem warunków Kodeksu Etycznego Wydawcy, stanowiącego załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu.

 4. Wydawca ma prawo polecać produkty poprzez narzędzie “link afiliacyjny” z zachowaniem zasad etycznych,ze szczególnym wskazaniem na niewykorzystywanie w swoich praktykach “spamowania”.
 5. Wysyłając wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej (email) Wydawca zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich zobowiązań wynikających z Obowiązujących Przepisów Prawa w odniesieniu do Przetwarzania Danych Osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO. Dlatego też konieczne jest uzyskanie od każdego odbiorcy jego świadomej zgody do przetwarzanie jego danych w celach marketingowych lub innych, jeśli dotyczą, przed wysłaniem wiadomości e-mail. Na wniosek zakręcovnia Emilia Fiedorowicz, Wydawca zobowiązuje się przedstawić dowód uzyskania takiej zgody.
 6. Zgłaszając się do programu partnerskiego i promując Reklamodawcę, Wydawca zapewnia, że powierzchnia reklamowa, jakiej używa oraz działania reklamowe jakie prowadzi nie naruszają:
  a) praw osób trzecich (w szczególności, ale bez ograniczenia, praw autorskich, prawa do znaków towarowych, praw osobistych lub pokrewnych).
  b) żadnych innych przepisów prawa (w szczególności prawa konkurencji), nie zagrażają demokratycznemu ładowi, nie gloryfikują przemocy, nie mają charakteru rasistowskiego, pornograficznego, lub sprawiającego, że mogłyby zdeprawować młodzież lub nie nadawać się do powszechnego udostępniania.
 7. Wydawca, w celu prezentacji Reklamodawcy i promocji jego oferty,  może używać nazwy firmy reklamodawcy, marki, nazw produktów z oferty reklamodawcy, a także znaków graficznych takich jak logo firmy i zdjęcia produktów z oferty reklamodawcy.
 8. Wydawca zobowiązuje się do:
 9. współpracy na platformie program-partnerski-hejo.goaffpro.com tylko i wyłącznie na korzyść Reklamodawcy,
 10. nie wykorzystywania linków afiliacyjnych, w sposób który może przyczynić się do obniżenia funkcjonalności strony Reklamodawcy,
 11. dostarczania aktualnych, kompletnych i kompetentnych informacji swoim użytkownikom na temat Reklamodawcy i jego oferty,
 12. przedstawiania wszelkich informacji o ofercie Reklamodawcy dokładnie, w formie, która nie wprowadza w błąd,
 13. dbania o stałą aktualizacje oferty Reklamodawcy wyświetlanej na swojej lub zewnętrznych stronach używanych w ramach współpracy w programie partnerskim.
 14. Każda forma niewłaściwego użytkowania udostępnionych aplikacji może prowadzić do zablokowania konta Wydawcy, do czasu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości w zakresie działania Wydawcy.
 15. Jeśli Wydawca planuje przeprowadzić niestandardową kampanię dla Reklamodawcy, która wymaga dodatkowej zgody Reklamodawcy lub uzyskania od Reklamodawcy istotnych informacji lub materiałów umożliwiających przeprowadzenie takiej kampanii, to ma on prawo kontaktować się bezpośrednio z Reklamodawcą w sprawie planowanych działań. Wydawca może w każdym momencie rozpocząć współpracować z Reklamodawcą w ramach innych systemów internetowych lub w ramach programu partnerskiego oferowanego przez Reklamodawcę na jego stronie internetowej.
 16. zakręcovnia Emilia Fiedorowicz ma prawo nałożyć karę umowną na Wydawcę, w wysokości
  1000 zł netto za każde działanie, które doprowadza do nieuczciwego generowania transakcji w sklepie Reklamodawcy , które ma na celu przypisanie wydawcy prowizji od tych transakcji, w szczególności:
 17. stosowanie technik Cookie Stuffing i Cookie Droppin,
 18. ukrywanie URL Referer generowanych przekierowań,
 19. nadpisywanie linkami afiliacyjnymi linków organicznych Reklamodawców,
 20. kierowanie ruchu motywowanego (wymuszanie kliknięć w linki afiliacyjne),
 21. kierowanie bardzo słabej jakości ruchu z nieudokumentowanych źródeł,
 22. ponowne dołączanie do programów partnerskich po wcześniejszym wykluczeniu przez reklamodawcę, poprzez tworzenie nowych kont wydawców.
 • 10
 1. Sposób obliczania wynagrodzenia Wydawcy: od każdej skutecznej transakcji sprzedaży, wygenerowanej za pomocą linku afiliacyjnego, dla Wydawcy naliczona zostanie prowizja w wysokości 3% wartości transakcji.

Osoby posiadające własny kanał w social mediach (serwisy Youtube, Instagram, TikTok, Facebook, własny blog) mogą zgłosić się do zakręcovnia Emilia Fiedorowicz na adres mailowy: afiliacja@zakrecovnia.pl.   

Za transakcję skuteczną uznaje się zamówienie opłacone przez nabywcę i niezwrócone w przeciągu 14 dni od dnia jego odebrania.

 1. Prowizje wypłacane są tylko za akcje zaakceptowane i opłacone przez Reklamodawcę. Reklamodawca ma prawo, podając pisemne uzasadnienie, odrzucić akcje, które nie zostały zrealizowane poprawnie, nie doszły do skutku.
 2. Reklamodawca, weryfikując transakcje wygenerowane przez Wydawców, ma prawo stosować model „last click wins”, czyli wynagrodzić tylko tego Wydawcę, w którego kanale nastąpiło ostatnie kliknięcie prowadzące internautę do sfinalizowania transakcji.
 3. Warunki programu partnerskiego ustala Reklamodawca. Reklamodawca ma prawo zmieniać warunki programu partnerskiego. Wydawca jest informowany za pośrednictwem poczty elektronicznej o zmianach warunków programów partnerskich.
 4. Wydawca ma stały wgląd online w statystyki sprzedaży, z wyszczególnieniem statusów transakcji na: do wypłaty, zaakceptowane, oczekujące i odrzucone, a także wysokość naliczonego i wypłaconego wynagrodzenia.
 5. Przelewy z prowizjami za zaakceptowane transakcje wysyłane są wyłącznie na konto PAYPAL Wydawcy i odbywają się na podstawie wystawionego przez niego rachunku lub faktury.
  W przypadku osób fizycznych niebędących czynnymi podatnikami VAT nastąpi automatyczne wygenerowanie rachunku za wykonaną usługę wynajmu powierzchni reklamowej. Rachunki będą dodane automatycznie w systemie program-partnerski-hejo.goaffpro.com na Koncie Wydawcy ( zakładka „Płatności”). Jeżeli w ciągu 7 dni Reklamodawcy nie zostaną przekazane żadne uwagi odnośnie do wygenerowanego Rachunku, zostanie on uznany za prawidłowy i za zaakceptowany przez Wydawcę. Ewentualne uwagi można zgłaszać przez formularz kontaktowy w serwisie program-partnerski-hejo.goaffpro.com bądź w bezpośredniej wiadomości e-mail na adres: afiliacja@zakrecovnia.pl

W przypadku czynnych podatników VAT wypłata środków uwarunkowana będzie przesłaniem faktury za wykonane usługi wynajmu powierzchni reklamowej. Faktury należy przesyłać na adres afiliacja@zakrecovnia.pl

Prowizje nie wypłacone w danym miesiącu rozliczeniowym przechodzą na miesiąc następny.

 1. Naliczone wynagrodzenie za transakcje zaakceptowane, które przeszły w status „do wypłaty”, wypłacane są przelewem bankowym w ciągu dwóch tygodni od dnia dostarczenia rachunku/faktury VAT, po przekroczeniu sumy minimalnej 200zł.
 • 11
 1. Wydawca ma prawo zgłaszać reklamacje niewykonania bądź nienależytego wykonania usługi w ramach serwisu, w terminie 30 dni od dnia wystąpienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji.
 2. Reklamacje należy zgłaszać mailowo na adres afiliacja@zakrecovnia.pl
 3. Reklamacja powinna zawierać dane Wydawcy (nazwę firmy, imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e- mail i numer telefonu), datę zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, a także dodatkowo okoliczności lub materiały uzasadniające reklamację. W przypadku transakcji, które nie zostały zliczone do systemu
  program-partnerski-hejo.goaffpro.com, konieczne jest dostarczenie następujących danych: numeru zamówienia, jego kwoty (brutto, bez kosztów wysyłki) oraz dokładnej daty i godziny złożenia zamówienia.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych licząc od dnia otrzymania kompletu informacji pozwalających na rozstrzygnięcie reklamacji.
 • 12
 1. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich graficznych elementów serwisu
  program-partnerski-hejo.goaffpro.com, wyglądu strony internetowej i innych treści w nim umieszczonych, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują wyłącznie właścicielowi serwisu
  program-partnerski-hejo.goaffpro.coml (właścicielem serwisu pozostaje Goaffpro).

 2. Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań Serwisu, jego poszczególnych elementów, a także jego wyglądu jako całości, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez wyraźnej pisemnej zgody właściciela Serwisu, stanowi naruszenie jego majątkowych praw autorskich.
 3. Informacje oraz dane uzyskane w trakcie uczestnictwa w serwisie
  program-partnerski-hejo.goaffpro.com mogą być używane tylko w związku z serwisem program-partnerski-hejo.goaffpro.com. Przekazywanie takich informacji lub danych osobom trzecim i używanie ich w innych celach stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu.
 • 13
 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika jest zakręcovnia Emilia Fiedorowicz. oraz Goaffpro.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Wydawcy w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych na Platformie program-partnerski-hejo.goaffpro.com. Dane mogą być udostępnione wyłącznie organom władzy publicznej upoważnionym do dostępu do danych na podstawie właściwych przepisów prawa.
 3. Poprzez akceptację Regulaminu Współpracy podczas rejestracji w Serwisie
  program-partnerski-hejo.goaffpro.com, Wydawca wyraża zgodę na:
 4. a) przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z obsługą Wydawcy i świadczeniem usług przez Serwis program-partnerski-hejo.goaffpro.com,
 5. b) przekazywania Wydawcy informacji handlowej w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Serwis program-partnerski-hejo.goaffpro.com,
 6. c) przekazywania Wydawcy informacji marketingowej w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz przez Serwis program-partnerski-hejo.goaffpro.com.
 7. zakręcovnia Emilia Fiedorowicz przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi Przepisami Prawa i rozporządzeniu o ochronie danych osobowych RODO, na zasadach określonych w Polityce Prywatności.
 8. Wydawcy przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawienia oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
 • 14
 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.07.2022r.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Załącznik nr 1 Kodeks Etyczny Wydawcy

 1. Wydawca dołącza do programów partnerskich w celu promowania Reklamodawcy i jego ofert wśród odbiorców swoich treści.
 2. Wydawca zobowiązuje się działać tylko i wyłącznie na korzyść Reklamodawcy, godnie przedstawiać oferty Reklamodawcy, z którymi współpracuje w ramach programów partnerskich.   
 3. Wydawca pod żadnym warunkiem nie może:
 4. zamieszczać ofert na stronach zawierających obrazy lub treści, które w jakikolwiek sposób są: obsceniczne, pornograficzne, grożące, obraźliwe, niezgodne z prawem, nienawistne, szkodliwe, nękające, rasistowskie, dyskryminującelub w jakikolwiek sposób naruszające prawa autorskie lub prawa własności intelektualnej;
 5. używać niedozwolonych technik promocji własnych stron internetowych tzn. Black hat SEO;
 6. generować sztucznego ruchu poprzez wykorzystywanie robaków śledzących, automatów klikających;
 7. rozsyłać, wymieniać lub nadpisywać cookies;
 8. organizować mailingi, które mogą zostać uznane za „spam”– przesyłać wiadomości e-mail do odbiorcy, który nie wyraził uprzedniej, zamierzonej zgody na otrzymanie tej wiadomości;
 9. przeciążać system program-partnerski-hejo.goaffpro.com stosując sztuczne zapytania;
 10. stosować brand-bidding;
 11. naruszać Politykę Prywatności zakręcovnia Emilia Fiedorowicz
 12. składać zamówień za pośrednictwem sztucznie utworzonych kont, wykorzystując do tego cudze dane osobowe oraz reklamować produkty z oferty Reklamodawcy wśród członków swojej rodziny;
 13. stosować jakiekolwiek inne działania, które bezpośrednio przyczyniają się do nieuczciwego zwiększenia wynagrodzenia Wydawcy.
 14. Obowiązkiem Wydawcy jest postępować zgodnie z dobrymi praktykami reklamy internetowej.
 15. Niniejszy Kodeks Postępowania jest integralną częścią Umowy pomiędzy Wydawcą a zakręcovnia Emilia Fiedorowicz. Złamanie któregokolwiek punktu Regulaminy Współpracy lub Kodeksu Etycznego jest podstawą do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz wstrzymaniem wypłaty środków zgromadzonych na Koncie Wydawcy.

Załącznik nr 2 Umowa najmu powierzchni reklamowej na stronie internetowej

Umowa najmu powierzchni reklamowej na stronie internetowej

pomiędzy:

zakręcovnia Emilia Fiedorowicz z siedzibą w Dobrym Mieście, NIP: 7393936971, REGON: 385446878 zwaną w dalszej części umowy zakręcovnia Emilia Fiedorowicz

 a

użytkownikiem Internetu, zarejestrowanym w serwisie program-partnerski-hejo.goaffpro.com zwanym w dalszej części umowy Wydawcą.

 • 1

Wydawca udostępnia miejsce reklamowe na swojej stronie internetowej i/lub innych powierzchniach internetowych do których ma dostęp, w celu prezentacji ofert programów partnerskich, w których uczestniczy poprzez serwis program-partnerski-hejo.goaffpro.com.

 • 2

Z tytułu najmu powierzchni reklamowej Wydawca otrzymuje wynagrodzenie określone w Programie Partnerskim, w którym Wydawca uczestniczy i na zasadach określonych w Regulaminie Współpracy Wydawcy na platformie program-partnerski-hejo.goaffpro.com/program-legal/terms

 • 3

Wydawca sam decyduje z jakich narzędzi, korzysta prezentując ofertę Reklamodawcy, mając zawsze na uwadze przestrzeganie Etycznego Kodeksu Wydawcy (załącznik nr 1 do Regulaminu Współpracy Wydawcy).

 • 4

Umowa zostaje zawarta w dniu rejestracji Wydawcy w serwisie
program-partnerski-hejo.goaffpro.com na czas nieokreślony.

 • 5

Wypowiedzenie umowy przez Wydawcę i zakręcovnia Emilia Fiedorowicz może nastąpić w trybie natychmiastowym, poprzez zakończenie uczestnictw Wydawcy w programach partnerskich dostępnych w serwisie program-partnerski-hejo.goaffpro.com i/lub zlikwidowanie konta Wydawcy w serwisie program-partnerski-hejo.goaffpro.com.

 • 6

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 • 7

Niniejsza Umowa sporządzona jest w formie elektronicznej i nie wymaga podpisu.

………………………………………………..                                                        ………………………………………….

Wydawca                                                                                                  ZAKRĘCOVNIA Emilia Fiedorowicz