REGULAMIN PROGRAMU

LOJALNOŚCIOWEGO HEJO

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin programu lojalnościowego “Klub (zwany dalej “Regulaminem”) określa zasady korzystania przez Klientów z Programu Lojalnościowego.
 2. Następujące pojęcia mają w niniejszym Regulaminie poniższe znaczenie:

Organizator:

zakręcovnia Emilia Fiedorowicz

ul. ul. Grudziądzka 16/52, 11-040 Dobre Miasto

NIP 7393936971

REGON 385446878

Program Lojalnościowy, Program – akcja promocyjna pod nazwą „Program Lojalnościowy” organizowana przez Organizatora. Program nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Regulamin – niniejszy regulamin Programu Lojalnościowego

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Organizatora pod adresem www.sklep.zakrecovnia.pl, na zasadach określonych w regulaminie Sklepu.

Uczestnicy Programu Lojalnościowego – Uczestnikiem Programu Lojalnościowego jest każda osoba, która zarejestrowała w Sklepie konto Klienta zgodnie z regulaminem Sklepu oraz zaakceptowała treść Regulaminu Sklepu.

Klient – każda osoba, która dokonała zakupu w Sklepie organizatora, niekoniecznie rejestrując konto Klienta.

Katalog – lista produktów dostępna w Sklepie Organizatora pod adresem: https://sklep.zakrecovnia.pl/

Okres Naliczania Punktów – okres od momentu uruchomienia Programu Lojalnościowego do czasu jego zakończenia.

§ 2 Przyznawanie punktów w Programie Lojalnościowym

Uczestnik po dokonaniu zweryfikowanego zakupu (zamówienie o statusie “zrealizowane”) otrzymuje od Organizatora za pośrednictwem Sklepu punkty – naliczane według poniższych zasad:

 1. Punkty przyznawane są od momentu uruchomienia programu lojalnościowego (01.12.2022) i dokonania przez Uczestnika dowolnego zakupu towarów w Sklepie.
 2. Naliczone i niewykorzystane punkty tracą ważność po 6 miesiącach od dnia ich naliczenia.
 3. Przy określaniu czasu trwania Okresu Naliczania Punktów pomija się umowy sprzedaży towarów lub usług zawarte za pośrednictwem Sklepu, które uległy następnie rozwiązaniu, w szczególności na skutek skorzystania przez Uczestnika z konsumenckiego prawa odstąpienia (o ile prawo to Uczestnikowi przysługuje – zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).
 4. Zamówienia składane Organizatorowi, które nie skutkują naliczaniem punktów, to zamówienia:
  • z pominięciem witryny Sklepu (np. w formie telefonicznej, mailowe, złożone osobiście),
  • za pośrednictwem witryny Sklepu, ale bez uprzedniego zalogowania do konta w Sklepie.
 5. Każdy 1 zł wydany przez Uczestnika w warunkach opisanych powyżej skutkuje przyznaniem Uczestnikowi punktów, zależnie od rodzaju nabywanego towaru lub usługi. Towary lub usługi, w przypadku których wydanie 1 zł skutkuje przyznaniem punktów, są oznaczone na witrynie Sklepu – poprzez stosowną adnotację w opisie towaru lub usługi albo w inny widoczny sposób. 
 6. Za zakup niektórych produktów lub usług użytkownik może nie otrzymać punktów. W takim przypadku na stronie produktu nie będzie informacji o możliwości uzyskania punktów. 
 7. Punkty przyznawane są automatycznie po dokonaniu zamówienia oraz zmiany jego statusu na “zrealizowane”, pod warunkiem że umowa ta nie zostanie rozwiązana, w szczególności na skutek skorzystania przez Uczestnika z konsumenckiego prawa odstąpienia (o ile prawo to Uczestnikowi przysługuje).
 8. W przypadku ustalenia, że punkty przyznane zostały nienależnie, w szczególności tytułem umów sprzedaży towarów lub usług zawartych poza Okresem Naliczania Punktów albo też umów które uległy następnie rozwiązaniu – Organizator ma prawo odebrać Uczestnikowi naliczone wcześniej punkty.
 9. Organizator może organizować dodatkowe promocje – polegające na przyznawaniu Uczestnikom punktów na zasadach korzystniejszych niż opisane w pkt. 1-7 powyżej.
 10. Punkty zebrane w Programie Lojalnościowym są niezbywalne.

§ 3 Wykorzystanie punktów w Programie Lojalnościowym

 1. Zebrane w ramach Programu punkty Uczestnik może wymienić podczas dokonywania zakupów na kwotową obniżkę wartości zakupu. 
 2. Zamiana może zostać dokonana poprzez kliknięcie stosownej opcji na etapie przejścia do koszyka / płatności przy zamówieniu.
 3. Organizator naliczy Uczestnikowi 1 punkt za każde wydane 20 złotych (liczba punktów zaokrąglana jest w górę do najbliższej liczby całkowitej).
  Każdy zebrany 1 punkt ma wartość 1 zł, które można przeznaczyć na zniżkę przy kolejnym zamówieniu.
 4. Punkty przypisywane są do konta Uczestnika w Sklepie i widoczne w zakładce Punkty. Punkty są niezbywalne.
 5. Uczestnik może wykorzystać punkty poprzez wymianę ich na kwotowy rabat w procesie zamawiania towarów lub usług za pośrednictwem Sklepu.
 6. Wielkość rabatu z tytułu wykorzystania zgromadzonych punktów nie może przekroczyć 30% wartości zamówienia, którego rabat dotyczy.
 7. W przypadku, gdy Uczestnik zdecyduje się na odstąpienie od umowy sprzedaży towaru lub usługi, w odniesieniu do której wykorzystał punkty z powołaniem na konsumenckie prawo odstąpienia – punkty nie będą mu zwracane.
 8. Uczestnik jest uprawniony do wykorzystania przyznanych mu środków na wymianę ich zniżkę na produkt dostępny w ramach Katalogu zamieszczonego w Sklepie Internetowym.
 9. Na każdej karcie produktu znajduje się stosowna informacja o ilości uzyskanych punktów w przypadku nabycia danego towaru.
 10. Punkty przyznane Uczestnikowi mogą być przez Uczestnika wykorzystane w terminie 6 miesięcy od dnia ich przyznania.
 11. Koszty dostawy zostały opisane na zasadach zamieszczonych w Regulaminie Sklepu.

§ 4 Czas trwania Programu Lojalnościowego

 1. Program Lojalnościowy zostaje wprowadzony na czas nieokreślony, począwszy od dnia 01.12.2022.
 2. Organizator może podjąć decyzję o zakończeniu Programu Lojalnościowego w dowolnym czasie – z zastrzeżeniem, że Organizator poinformuje Uczestników o zamiarze zakończenia Programu Lojalnościowego ze stosownym wyprzedzeniem, co najmniej na 1 miesiąc wcześniej, tak aby umożliwić wykorzystanie punktów.
 3. Organizator umożliwi Uczestnikom wymianę pozyskanych punktów na zniżkę produktową.
 4. W przypadku zakończenia Programu niewykorzystane punkty tracą moc i nie mogą być w żaden sposób wykorzystane po zakończeniu Programu (zwłaszcza w celu zapłaty za towary lub usługi w Sklepie).
 5. Uczestnik nie musi wykorzystywać punktów zebranych ze swoich zamówień.

§ 5 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Programu Lojalnościowego jest Organizator. 
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami (w tym: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [RODO] oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2018 r., poz. 1000).
 3. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników celem i przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozliczenia Programu Lojalnościowego.
 4. Podstawą przetwarzania danych Uczestnika jest:
  • przeprowadzenie Programu Lojalnościowego zgodnie z zaakceptowanym przez Uczestnika Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • prawnie uzasadniony interes Organizatora, polegający w szczególności na dochodzeniu roszczeń względem Uczestników lub obronę przed zgłaszanymi roszczeniami oraz prowadzenie korespondencji itd. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. Organizator nie dokonuje profilowania danych osobowych Uczestników, ani też nie przekazuje danych do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy).
 6. Dane osobowe Uczestnika mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie w przypadku, gdy Organizator będzie do tego uprawniony lub zobowiązany na podstawie przepisów prawa.
  Odbiorcami danych mogą być: podmioty obsługujące Sklep, podmioty odpowiadające za przeprowadzenie Programu Lojalnościowego, dostawcy usług marketingowych, firmy księgowe, firmy obsługujące płatności, serwisy montażowe, dostawcy rozwiązań informatycznych, firmy utylizujące dokumenty, uprawnione organy państwowe.
 7. Uczestnik ma prawo dostępu do swych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 8. Uczestnik ma również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – zwłaszcza w przypadku gdy brak podstawy do przetwarzania danych lub gdy dane przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego. Sprzeciw można zgłosić za pośrednictwem:
  • poczty elektronicznej na adres: info@zakrecovnia.pl, 
  • pocztą tradycyjną na adres: zakręcovnia Emilia Fiedorowicz, Grudziądzka 16/52, 11-040 Dobre Miasto
 9. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się z naruszeniem prawa, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 6 Reklamacje

 1. W przypadku niezadowolenia ze sposobu przebiegu Programu Lojalnościowego, Uczestnicy mają możliwość złożenia reklamacji – w szczególności:
  • w formie pisemnej pocztą tradycyjną na adres: zakręcovnia Emilia Fiedorowicz, Grudziądzka 16/52, 11-040 Dobre Miasto
  • lub na adres mailowy: info@zakrecovnia.pl
 2. Uczestnik zostanie poinformowany o sposobie załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej, z którego została ona wysłana, w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora.
 3. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. W takim przypadku Uczestnicy zostaną poinformowani o zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przy rejestracji – na co najmniej 14-dni przed wejściem zmian w życie.
 2. Zmiana Regulaminu nie może naruszać praw nabytych przez Uczestników.
 3. W odniesieniu do Uczestników nie będących konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych ze stosowania Regulaminu właściwy jest sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.
 4. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Uczestników będących konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 
 5. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Programu Lojalnościowego, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Sklepu i polityki prywatności Organizatora.
 7. Organizator zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich; Dz.U.UE.L.2013.165.1) – niniejszym podaje łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution), ułatwiającej pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami: https://ec.europa.eu/consumers/odr