REGULAMIN SKLEPU

HEJO BY ZAKRECOVNIA

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE


 1. Sklep www.sklep.zakrecovnia.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.sklep.zakrecovnia.pl, zasady świadczenia tych usług.
 3. Każdy Klient z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych oraz zakupu Produktów Sklepu www.sklep.zakrecovnia.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: 4.1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), 4.2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), 4.3. Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 1823), 4.4. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16,
  poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§ 2 DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE


 1. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na stronie internetowej www.sklep.zakrecovnia.pl umożliwiający wysłanie wiadomości do Sprzedawcy.
 2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowejwww.sklep.zakrecovnia.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
 3. KLIENT – Kupujący, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 4. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. PRODUKT – dostępna w Sklepie usługa lub produkt, będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 6. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu.
 7. SKLEP – Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.sklep.zakrecovnia.pl.
 8. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Emilia Fiedorowicz wykonująca działalność gospodarczą pod firmą ZAKRĘCOVNIA EMILIA FIEDOROWICZ wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Grudziądzka 16/52, 11-040 Dobre Miasto, NIP: 7393936971, REGON: 1385446878, adres poczty elektronicznej (e-mail): emilia.fiedorowicz.u@gmail.com.
 9. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 10. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
 11. PRODUKT FIZYCZNY – produkt dostarczany Klientowi za pośrednictwem Sklepu po opłaceniu zamówienia przez Klienta.
 12. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 13. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

§ 3 iNFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA


 1. Sklep www.zakrecovnia.pl prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
 4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen
  w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 5. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep www.sklep.zakrecovnia.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok.
 6. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

§ 4 ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY


 1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionym przez Sprzedawcę sposobem, zgodnie z § 3 pkt 5 oraz 6 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.
 3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.
 4. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia zawiera: 4.1. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, 4.2. formularz odstąpienia od umowy, 4.3. niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy.
 5. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 6. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji następuje niezwłocznie po otrzymaniu zapłaty z tytułu zawartej Umowy Sprzedaży, w postaci wiadomości e-mail przesyłanej na adres Klienta.
 7. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (faktura VAT), który będzie dostarczany przez wiadomość e-mail.

§ 5 SPOSOBY PŁATNOŚCI


 1. Sprzedawca udostępnia płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności (PayPal.pl, PayU.pl).
 2. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności, Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
 3. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.

§ 6 SPOSÓB DOSTAWY PRODUKTU


Zakupione w Sklepie Produkty Elektroniczne są wysyłane w za pośrednictwem poczty elektronicznej. Produkty Fizyczne są wysyłane zgodnie z wybraną przez Klienta Formą dostawy do 3 dni roboczych od momentu opłacenia Zamówienia.

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY


 1. Z zastrzeżeniem pkt 5 niniejszego rozdziału, Klient będący jednocześnie Konsumentem lub podmiotem opisanym w §8 niniejszego Regulaminu, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. Termin czternastodniowy, w którym Konsument lub podmiot opisany w §8 niniejszego Regulaminu może odstąpić od umowy, liczy się od dnia, w którym klient otrzymał towar.
 3. Klient po złożeniu stosownego oświadczenia o odstąpieniu od umowy ma 14 dni na odesłanie zwracanych produktów w stanie nienaruszonym na adres: zakręcovnia Emilia Fiedorowicz, Grudziądzka 16/52, 11-040 Dobre Miasto.
 4. Sprzedawca ma obowiązek zwrócenia Klientowi wartości zamówienia do 14 dni roboczych od momentu otrzymania przez Sklep zwróconego towaru.
 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub podmiotowi opisanemu w §8 niniejszego Regulaminu w przypadku umowy:

  3.1. w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

  3.2. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

  3.3. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym.
 6. Jeżeli Konsument lub podmiot opisany w §8 niniejszego Regulaminu wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania wykonania usługi, to ma On obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
 7. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

§ 8 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTÓW (OBOWIĄZUJĄCE OD 1 CZERWCA 2020 R.)


 1. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (niniejszy paragraf nie dotyczy spółek handlowych) jest objęty ochroną przewidzianą Ustawą o prawach konsumenta, pod warunkiem, że Umowa Sprzedaży, którą zawiera ze Sprzedawcą, nie ma charakteru zawodowego.
 2. Osoba prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu jest objęta ochroną wyłącznie w zakresie: 2.2. niedozwolonych postanowień umownych — tzw. klauzul abuzywnych, 2.3. prawa odstąpienie od umowy zawartej na odległość, zgodnie z § 7 Regulaminu.
 3. Przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa Sprzedaży, którą zawarł ze Sprzedawcą posiada charakter zawodowy, który jest weryfikowany na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.
 4. Przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu nie są objęci ochroną instytucjonalną zapewnioną dla Konsumentów przez powiatowych rzeczników praw konsumenta jak również Prezesa UOKiK.

§ 9 RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH


 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usługi Elektronicznej polegającej na możliwości zawierania Umowy Sprzedaży Produktu.
 2. Świadczenie Usługi Elektronicznej na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

§ 10 WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW
O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH


 1. Świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w § 9 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

  3.1. komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
  3.2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3.3. przeglądarka internetowa,
  3.4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych
  i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem
  faktycznym.
 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 11 REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH


 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi Elektronicznej za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: emilia.fiedorowicz.u@gmail.com.
 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.
 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

§ 12 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA


 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.sklep.zakrecovnia.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i (z zastrzeżeniem § 12 pkt 3 oraz elementów zamieszczanych przez Usługobiorców, wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia majątkowych praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością Emilii Fiedorowicz wykonującej działalność gospodarczą pod firmą ZAKRĘCOVNIA EMILIA FIEDOROWICZ, ul. Grudziądzka 16/52, 11-040 Dobre Miasto, NIP: 7393936971, REGON: 385446878. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.sklep.zakrecovnia.pl, bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz
  zawartość strony www.sklep.zakrecovnia.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.sklep.zakrecovnia.pl należą do
  ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.sklep.zakrecovnia.pl użyte są w celach informacyjnych.

§ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.
 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym jednocześnie Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w §8 Regulaminu, zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
 5. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.